MAGNA ENERGIA a.s.MAGNA ENERGIA a.s.

Všeobecné obchodné podmienky

Výklad pojmov k Všeobecným obchodným podmienkam

Predávajúci – MAGNA ENERGIA a.s.

Dodávateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá dodáva tovar kupujúcemu na základe zmluvy, ktorú má uzavretú s predávajúcim.

Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe objednávky vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim.

 • Kupujúci spotrebiteľ – je len fyzická osoba, na spotrebiteľa sa vzťahujú zo zákonov (102/2014 Z. z. a 250/2007 Z.z.) osobitné podmienky, ktoré sú upravené v obchodných podmienkach, napr. v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy.
 • Kupujúci podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku – podniká (tento prípad sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka).
 • Kupujúci odberateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má so spoločnosťou MAGNA ENERGIA uzavretú zmluvu o dodávke elektriny a/alebo plynu.

 

Tovar – všetky produkty alebo služby  nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu MaGnaShop.

Užívateľský účet – kupujúci získava prístup do užívateľského účtu zabezpečeného menom a heslom na základe registrácie na www.magnashop.sk, prostredníctvom tohto účtu uskutočňuje objednávanie tovarov.

MaGnaWatty – vernostné body, ktoré predstavujú určitú formu zľavy a je možné ich získať po úhrade vystavenej faktúry za predchádzajúci nákup nawww.magnashop.sk alebo za úhradu faktúry za odber elektriny a/alebo plynu.

Objednávka – ktorú zašle kupujúci musí byť potvrdená predávajúcim až po zaslaní tohto potvrdenia objednávky kupujúcemu sa stáva záväznou.

Cena – balenie a prepravné náklady sú zahrnuté v cene tovaru.

Zrušenie objednávky – predávajúci – môže zrušiť objednávku len ak tovar už nevyrába alebo nedodáva, je povinný o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť ďalší postup.

Zrušenie objednávky – kupujúci podnikateľ – môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred záväzným potvrdením, potom len ak predávajúci nedodrží podmienky dodania.

Odstúpenie od zmluvy – kupujúci spotrebiteľ – bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, predávajúci je povinný mu vrátiť zaplatenú cenu za tovar v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Záruka – 24 mesiacov

Reklamácia – vady reklamuje spotrebiteľ písomne u predávajúceho, postup podľa zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

 • Predávajúci musí určiť spôsob vybavenia reklamácie
 • Povinnosť vybaviť ihneď, do 3 dní, max do 30 dní – ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy alebo žiadať výmenu výrobku za nový.

 

Osobné údaje – pri e –shope sa súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby (kupujúceho) nevyžaduje, len sa o tom informuje. Ak by sa niekedy na spracúvanie osobných údajov vyžadoval súhlas, tento musí byť písomný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek písomne odvolať a doručiť predávajúcemu.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky MAGNA ENERGIA a.s.

pre prevádzkovanie internetového obchodného portálu www.magnashop.sk.

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovarov a služieb ponúkaných na webovom rozhraní elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode (ďalej len „MaGnaShop“ v príslušnom gramatickom tvare) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými obchodnými podmienkami (ďalej len OP).
 2. Kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar alebo službu súhlas s týmito OP.

 

II. Predávajúci a dodávateľ

 1. Predávajúcim je MAGNA ENERGIA a.s., so sídlom Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T
  IČO: 35 743 565
  DIČ: 2020230135 
  IČ DPH: SK2020230135
 2. Dodávateľom tovaru podľa týchto všeobecných podmienok môže byť právnická, alebo aj fyzická osoba, ktorá tovar dodáva kupujúcemu  na základe osobitnej zmluvy a zmocnenia od predávajúceho. Práva a povinnosti predávajúceho tým nie sú dotknuté.

 

III. Kupujúci a odberateľ

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim. Kupujúcim je spotrebiteľ, alebo podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá  podľa § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
 4. Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má so spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny a /alebo plynu.
 5. Práva a povinnosti z týchto obchodných podmienok prislúchajú kupujúcemu (spotrebiteľovi aj podnikateľovi), pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach výslovne uvedené, že niektoré práva platia výlučne pre  spotrebiteľa.

 

IV. Tovar

 1. Tovarom sú podľa týchto obchodných podmienok všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu MaGnaShop.

 

 

V. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie na portáli www.magnashop.sk,  môže kupujúci resp. odberateľ pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho účtu cez užívateľské rozhranie môže uskutočňovať objednávanie tovarov a služieb a za tieto objednávky sa zaväzuje zaplatiť.  Súčasne si môže  uplatniť zľavy  prostredníctvom vernostných bodov tzv. MaGnaWattov, ktoré nadobudol ako  odberateľ energií od spoločnosti MAGNA ENERGIA  a.s., alebo pri svojich predchádzajúcich nákupoch na www.magnashop.sk. Po uplatnení zľavy prostredníctvom vernostných bodov tzv. MaGnaWattov nesmie suma za každý kus tovaru alebo služby klesnúť pod 1 EUR bez DPH. MaGnaWatty za predchádzajúci nákup resp. za odber elektriny a/alebo plynu budú na užívateľský účet kupujúceho resp. odberateľa pripísané až po úplnej úhrade vystavenej faktúry.
 2. Počet MaGnaWattov poskytovaných predávajúcim je stanovený predávajúcim pre každý odber energií, alebo nákup tovaru individuálne a informácia o ich množstve pre kupujúceho resp. odberateľa je súčasťou užívateľského účtu.
 3. Platnosť MaGnaWattov je určená po dobu jedného roka od dátumu ich pripísania do užívateľského účtu (ďalej len „doba platnosti“) kupujúceho resp. odberateľa. V prípade, že pripísané MaGnaWatty kupujúci resp. odberateľ počas doby platnosti nevyužije resp. neuplatní budú po uplynutí doby platnosti z jeho užívateľského účtu vymazané.
 4. K výmazu pripísaných MaGnaWattov do užívateľského účtu kupujúceho resp. odberateľa dôjde aj v prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi predávajúcim resp. dodávateľom a kupujúcim resp. odberateľom.
 5. Pri registrácii v MaGnaShope a pri objednávaní tovarov a služieb z MaGnaShopu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Zmenu údajov v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené v užívateľskom účte pri objednávaní tovarov a služieb z MaGnaShopu sú vždy považované za správne.
 6. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. MAGNA ENERGIA a.s. všetkým svojim odberateľom zabezpečí prístupové užívateľské meno a prvé heslo do MaGnaShopu, ktoré si následne kupujúci zmení tak, aby bolo známe iba jemu.  Kupujúci resp. odberateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch k svojmu užívateľskému účtu. Kupujúci resp. odberateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 7. Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípadoch, kedy kupujúci resp. odberateľ svoj užívateľský účet viac než 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, že kupujúci porušil svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok.
 8. Kupujúci resp. odberateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

 

VI. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných podmienok, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred týmito  obchodnými podmienkami. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku a len v súlade so slovenským právnym poriadkom.
 2. V prípade ak kúpnu zmluvu uzatvára kupujúci v postavení podnikateľa vzájomné právne vzťahy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.  Ak kúpnu zmluvu uzatvára kupujúci v postavení spotrebiteľa vzájomné právne vzťahy sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
 3. Prezentácia tovarov a služieb umiestnená na webovom rozhraní MaGnaShopu obsahuje ich označenie,  popis hlavných vlastností, vrátane ceny s DPH. Webové rozhranie MaGnaShopu obsahuje informácie o cene, vrátane nákladov spojených s balením a dodaním tovarov v rámci územia Slovenskej republiky. Podmienky doručovania tovarov mimo územia Slovenskej republiky je potrebné individuálne dohodnúť.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
  - kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodné meno a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
  - kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu),  cena tovaru a požadované množstvo tovaru,
  - vybraný spôsob platby,
  - adresa pre dodanie tovaru.
 5. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej potvrdenie. Po overení objednávky predávajúci potvrdzuje mailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po potvrdení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

 

VII. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:
  - bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, alebo
  - platobnou službou TatraPay, PayPal alebo inou, pokiaľ takáto je na www.magnashop.sk sprístupnená.
 2. Cena každého kusu tovaru alebo služby nesmie po uplatnení zľavy prostredníctvom vernostných bodov tzv. MaGnaWattov klesnúť pod sumu 1 EUR bez DPH.

 

VIII. Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou alebo kuriérom (podľa možností dodávateľa, ktorý dodáva objednaný tovar).
 2. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 7 dní od vystavenia objednávky.
 3. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 4. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci neúčtuje náklady spojené s balením tovaru a prepravné náklady, tieto sú zahrnuté spravidla v cene tovaru. Výnimky musia byť uvedené pri objednávke tovaru a predávajúci potom účtuje náhradu vo výške závislej od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
 5. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená okamihom keď bol tovar odovzdaný na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

IX. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
 2. V prípade, že došlo k zrušeniu objednávky podľa ods.1., predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote troch pracovných dní od jej pripísania na účet predávajúceho.

 

X. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho a odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 2. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
 3. Spotrebiteľ  je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu predávajúceho, resp.  ním zmocneného dodávateľa. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cena zaplatená za tovar alebo za službu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 

XI. Záručné podmienky a reklamačné konanie

 1. Zodpovednosť za vady tovaru v prípade, že kupujúci je podnikateľom sa riadi ustanoveniami §422 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom a súvisiacimi  právnymi predpismi. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 3. Záručná doba tovaru  je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Ak má tovar vadu:
  - ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady v tomto prípade požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  - ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady, po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  - Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 4. Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže spotrebiteľ domáhať na súde, len ak na vadu upozornil v lehote do 24 mesiacov od prevzatia veci.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu písomne u predávajúceho. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis chyby a spôsob akým sa chyba navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
 6. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (vybavením reklamácie, ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 8. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

 

XII. Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho resp. odberateľa, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Používaním MaGnaShopu kupujúci resp. odberateľ, ako fyzická osoba, súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov, ktoré uvádza pri registrácii do užívateľského účtu alebo pri zaslaní objednávky v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo za účelom plnenia záväzkových vzťahov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov, zabezpečenie doručenia objednaného tovaru a pre účely vedenia užívateľského účtu. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, tento súhlas môže byť kedykoľvek z jej strany písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.
 3. Spracúvaním osobných údajov je predávajúci oprávnený poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa.
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi fyzickej osoby kupujúceho resp. odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.